Apricots

Qaisee
shakar-parah
Chapanimac
Alobokhara